Choose your country
World
France
Polska
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OBSESSIVE  
DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 4.03.2024 R. 
 

Spis treści
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
II DEFINICJE
III ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW
A. POSTANOWIENIA OGÓLNE
B. ZAKUP ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO
C. ZAKUP ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU LUB WIADOMOŚCI E-MAIL
D. KODY RABATOWE, KARTY PODARUNKOWE, PROMOCJE
E. PŁATNOŚCI I DOKUMENTY ROZLICZENIOWE
F. WYSYŁKA
IV ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY, REKLAMACJE
A. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY 
B. NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ (REKLAMACJE)
V UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
VI UMOWA O NEWSLETTER (LEAD MAGNET)
VII OPINIE
VIII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
A. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
B. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupów oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego dostępnego pod adresem  https://obsessive.pl/ lub https://obsessive.com/ 

 2. Właścicielem sklepu internetowego jest spółka AMOCARAT Sp. z o.o. z siedzibą w Czańcu (43-354) przy ul. Królewskiej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000754374 z kapitałem zakładowym 505 000,00 PLN opłaconym w całości, NIP 9372717816, REGON: 381622700. 

 3. Wszystkie informacje zawarte w Sklepie internetowym, odnoszące się do sprzedawanych Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 

 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego https://obsessive.pl/ lub https://obsessive.com/ i sporządzić jego wydruk. 

 5. Dział Obsługi Klienta dostępny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Z Działem Obsługi Klienta można kontaktować się telefonicznie pod numerami: 888 666 777, kom. 509 813 033, faks 33 845 32 30 w.  oraz e-mailowo sklep@obsessive.com. Dodatkowo Klient może kontaktować się ze Sprzedającym poprzez media społecznościowe to jest profil na Facebooku @ Obsessive lingerie PL, profil na Instagramie @Obsessivelingerie, profil na LinkedIn @Obsessive. Sprzedający odpowiada na wiadomości od poniedziałku do piątku od 8.00 do16.00. 

 6. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Obsessive są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, zgodne z Umową oraz zostały legalnie wprowadzone do sprzedaży.  

 
II. DEFINICJE 
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Obsessive; 

 2. Sprzedający - właściciel sklepu internetowego tj. spółka AMOCARAT Sp. z o.o. z siedzibą w Czańcu. 

 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.; 

 4. Konsument - osoba fizyczna - w tym również osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą - która dokonuje ze Sklepem Obsessive czynności prawnej (w tym Zamówienia) pod warunkiem, że nie ma ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

 5. Regulamin – niniejszy Regulamin  Sklepu internetowego Obsessive; 

 6. Sklep internetowy Obsessive (Sklep Obsessive lub Sklep internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem   https://obsessive.pl/ lub https://obsessive.com/ za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia; 

 7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Obsessive i oferowane do sprzedaży przez Sprzedającego; 

 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy AMOCARAT Sp. z o.o., a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu Obsessive w ramach systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron Umowy; 

 9. Treść cyfrowa - plik lub pliki w formie cyfrowej, nieutrwalone na trwałym nośniku; 

 10. Lead Magnet - Treści cyfrowe (w tym Newsletter) dostarczane w zamian za podanie danych osobowych na podstawie Umowy o dostarczenie Lead Magnet; 

 11. Newsletter - dostarczany w sposób ciągły Lead Magnet, w ramach którego nieodpłatnie przesyłane są treści handlowe i promocyjne, w tym informacje o nowościach i promocjach.  Zasady dostarczania Newslettera określa niniejszy Regulamin; 

 12. Umowa o dostarczenie Newslettera - Umowa o dostarczenie Lead Magnet, zgodnie z którą Sprzedający dostarczy Klientowi Newsletter w zamian za podanie przez niego adresu e-mail, imienia i płci; 

 13. Elektroniczny formularz zwrotu - udostępniana przez Sprzedającego dla Klienta elektroniczna procedura dokonywania zwrotów;  

 14. Elektroniczny formularz reklamacji - udostępniana przez Sprzedającego dla Klienta elektroniczna procedura składania reklamacji; 

 15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; 

 16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; 

 17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru wraz z potwierdzeniem woli ich zakupu; 

 18. Konto – utworzony dla Klienta zbiór danych, z których może korzystać po podaniu zgłoszonego Sprzedającemu adresu e-mail oraz hasła (logowanie); 

 19. Kody rabatowe – ciąg znaków wygenerowanych przez system Sklepu Obsessive, udostępniony Klientowi, umożliwiający uzyskanie ustalonego rabatu (kwotowego lub procentowego) na określonych przez daną promocję warunkach, szczegółowo opisanych w regulaminie danej promocji; 

 20. Bony zakupowe/Karty podarunkowe - ciąg znaków wygenerowanych przez system Sklepu Obsessive, udostępniony Klientowi drogą elektroniczną, umożliwiający zapłatę za zakupy w Sklepie Obsessive o wartości określonej na danym bonie/karcie, na określonych przez Sklep Obsessive, a przekazanych Klientowi, odrębnych warunkach. 

 21. Opinia obsługi zamówienia lub opinia poszczególnych Towarów - subiektywne wypowiedzi i oceny dotyczące Towarów.  

 
III. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW  
A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. W ramach Sklepu internetowego publikowane są informacje o Towarach, w tym o ich cenie. 

 2. Sprzedający nie korzysta z algorytmów, które dostosowują indywidualnie ceny  na podstawie zachowań Klientów, w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 

 3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem składającym Zamówienie, a Sprzedającym. 

 4. Dostęp do Sklepu internetowego możliwy jest bez ograniczeń terytorialnych, natomiast wysyłka Towaru realizowana jest jedynie na terenie Polski. 

 5. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta. Ceny prezentowane w Sklepie Obsessive nie zawierają kosztów przesyłki Towaru, który to koszt jest prezentowany Klientowi przed zaakceptowaniem przez niego Zamówienia. 

 6. Składając Zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje postanowienia Regulaminu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wiążących go postanowień Regulaminu.  

 7. Sklep Obsessive zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia w przypadku, gdy dane osobowe Klienta są niezgodne z prawdą, a także w przypadkach wskazanych w pkt. III lit. E ust. 1. 

B. ZAKUP ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO 

 1. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Obsessive składać można całą dobę, we wszystkie dni tygodnia, za wyjątkiem okresów związanych z przerwami technicznymi i konserwacyjnymi.  

 2. Klient dokonuje Zamówienia poprzez dodanie wybranych Towarów do wirtualnego koszyka. Umieszczenie Towarów w wirtualnym koszyku nie wiąże się z ich rezerwacją. W przypadku wyczerpania ilości dostępnych Towarów przed zatwierdzeniem Zamówienia przez Klienta, Sprzedający zastrzega, że Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji lub zostanie przyjęte do realizacji częściowo. 

 3. Po dokonaniu wyboru Towarów, a przed dokonaniem płatności, Klient zobowiązany jest do wypełnienia elektronicznego formularza poprzez podanie wymaganych danych koniecznych do kontaktu oraz dostarczenia Towarów. W przypadku Klientów będących osobami fizycznymi konieczne jest wskazanie pełnego i prawidłowego imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu do wysyłki oraz numeru telefonu. W przypadku Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną konieczne jest wskazanie również pełnej i prawidłowej nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej (NIP). 

 4. Wskazane dane, zgodnie z ustępem powyżej, do czasu dostawy nie mogą ulec zmianie. Zmiana ich, w tym w szczególności adresu dostawy, możliwa jest tylko w nadzwyczajnych okolicznościach po uzgodnieniu ze Sprzedającym oraz przed opłaceniem Zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność z tytułu wskazywania danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych. 

 5. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Klient otrzymuje od Sprzedającego w drodze korespondencji elektronicznej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na wskazany adres e-mail wraz z wszelkimi istotnymi elementami Zamówienia, w szczególności z informacją o całkowitej cenie zamówionych Towarów, koszcie dostawy oraz spodziewanym terminie realizacji Zamówienia (tj. dostarczenia Towarów na podany przez Klienta adres). Brak otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Klienta w terminie 5 dni oznacza, że Zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji, a Umowa sprzedaży nie doszła do skutku. W przypadku, gdy tylko część Zamówienia została potwierdzona i przyjęta do realizacji, wówczas dochodzi do zawarcia umowy tylko, co do potwierdzonych Towarów. W przypadku, gdy Klient nie jest zainteresowany zawarciem umowy na część Towarów wówczas może od umowy odstąpić zgodnie z postanowieniami pkt IV niniejszego Regulaminu. 

 6. Jeżeli przedmiotem umowy jest dostarczanie Treści cyfrowych lub usług cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub usług realizowanych drogą elektroniczną lub na odległość - Konsument w dodatkowym checkboxie, wymaganym do złożenia Zamówienia i znajdującym się na elektronicznym formularzu zamówienia wyraża następującą zgodę: "Wyrażam zgodę na dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy i przyjmuję do wiadomości utratę prawa do odstąpienia od umowy".  

 7. Klient może złożyć ofertę zakupu bez dokonania rejestracji lub logowania. 

 8. Klienci zainteresowani posiadaniem Konta w Sklepie internetowym mogą wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronach Sklepu internetowego podając swój adres e-mail, hasło oraz akceptując Regulamin. Na wskazany adres e-mail zostanie przesłana wiadomość informująca o rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje.  

 9. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji Klient otrzymuje również dostęp do utworzonego dla niego Konta, z którego może korzystać po podaniu zgłoszonego Sprzedającemu adresu e-mail oraz hasła (logowanie). Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedającym z chwilą otrzymania przez Klienta dostępu do utworzonego dla niego Konta. 

 10. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym oraz historię jego zakupów w ramach Sklepu internetowego. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania korzystając z opcji dostępnych w Sklepie internetowym. Klient odpowiada za wskazywanie danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych bądź brak stosownych aktualizacji swoich danych. 

 11. Klient może dokonać rejestracji i logować się do Sklepu internetowego, korzystając z adresu e-mail i hasła dostępu w innych serwisach internetowych, które udostępniają taką możliwość i zostały funkcjonalnie powiązane ze Sklepem internetowym. W takim przypadku dane powiązane z kontami Klienta tych serwisów powiązanych przekazane i gromadzone na Koncie Klienta traktowane są jak dane zgłoszone przez Klienta do rejestracji w Sklepie internetowym.  

 12. Klienci, którzy nie posiadają zarejestrowanego Konta podczas dokonywania zakupów będą zobowiązani do podania adresu dostawy, tj. imienia i nazwiska odbiorcy, adresu dostawy - w celu wykonania umowy sprzedaży oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu komórkowego - w celu kontaktu w sprawie wykonania dostawy. 

 13. Klient będący osobą fizyczną korzystającą ze Sklepu internetowego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, może dokonać rejestracji oraz innych czynności w ramach Sklepu internetowego poprzez osobę upoważnioną do realizowania w jego imieniu wskazanych czynności. Zabrania się składnia ofert zakupu Towarów oraz dokonywania logowania na dane podmiotów, bez należytego umocowania od osób uprawnionych do działania w imieniu tego podmiotu. 

 14. Klientowi nie wolno umożliwiać innym osobom korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła służącego dostępowi do Konta. Klient zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedającego, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wskazać okoliczności ich przejęcia. 

C. ZAKUP ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU LUB WIADOMOŚCI E-MAIL 

 1. Klient może także złożyć Zamówienie za pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach pracy Działu Obsługi Klienta lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@obsessive.com

 2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wskazanie wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki oraz systemowego wygenerowania dokumentu sprzedażowego (paragonu lub faktury VAT). Klient składający Zamówienie za pośrednictwem telefonu wykorzystuje do tego numer telefonu podany na stronie internetowej Sklepu Obsessive, po uprzednim wysłuchaniu obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Sklep Obsessive. Podane dane Klienta muszą być prawdziwe i aktualne. Klient składający Zamówienie za pośrednictwem wiadomości e-mail jest zobowiązany zaakceptować drogą mailową Regulamin Sklepu oraz politykę prywatności. 

 3. Klient może modyfikować Zamówienie oraz dane teleadresowe do momentu ostatecznego potwierdzenia złożenia i opłacenia Zamówienia. 

 4. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma e-mailem, mmsem lub smsem, informacje podsumowujące złożone Zamówienie. 

 5. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Klient otrzymuje od Sprzedającego w drodze korespondencji elektronicznej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na wskazany adres e-mail wraz z wszelkimi istotnymi elementami Zamówienia, w szczególności z informacją o całkowitej cenie zamówionych Towarów, koszcie dostawy oraz spodziewanym terminie realizacji Zamówienia (tj. dostarczenia Towarów na podany przez Klienta adres). Brak otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Klienta w terminie 5 dni oznacza, że Zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji, a umowa sprzedaży nie doszła do skutku. W przypadku, gdy tylko część Zamówienia została potwierdzona i przyjęta do realizacji, wówczas dochodzi do zawarcia umowy tylko, co do potwierdzonych Towarów. W przypadku, gdy Klient nie jest zainteresowany zawarciem umowy na część Towarów wówczas może od umowy odstąpić zgodnie z postanowieniami pkt IV niniejszego Regulaminu.  

D. KODY RABATOWE, KARTY PODARUNKOWE, PROMOCJE 

 1. Sprzedający może przyznać Klientowi rabat lub bon rabatowy na zasadach opisanych w Sklepie internetowym. Zgromadzone rabaty mogą być wykorzystane przez Klienta wyłącznie na zakup Towarów. Wartość rabatu umniejsza cenę, którą Klient uiszcza za Towar. Rabaty nie są zbywalne ani nie podlegają zamianie na świadczenia pieniężne. 

 2. Wszelkie promocje (w tym Kody rabatowe) obejmujące Sklep Obsessive nie łączą się z żadnymi innymi promocjami (Kodami rabatowymi). Klient może skorzystać tylko z jednej promocji, chyba że warunki promocji wyraźnie przewidują możliwość łącznego korzystania z kilku promocji. Rabaty można łączyć tylko wówczas, jeśli jest to wyraźnie opisane w regulaminie promocji. 

 3. W przypadku Kodów rabatowych jedna osoba może skorzystać z otrzymanego Kodu rabatowego tylko jeden raz, chyba że możliwość wielokrotnego skorzystania z kodu rabatowego została wyraźnie zaznaczona.  

 4. Bony zakupowe/karty podarunkowe mogą być wykorzystane na zakupy w obrębie każdej kategorii Sklepu Obsessive, chyba że ograniczenia ich wykorzystania zostały wyraźnie zaznaczone w odrębnych warunkach. 

 5. Jeżeli wartość danego Zamówienia jest wyższa niż kwota dostępna w ramach Bonu zakupowego/Karty podarunkowej, Klient może dopłacić różnicę za pomocą dostępnych w Sklepie Obsessive metod płatności. 

 
E. PŁATNOŚCI I DOKUMENTY ROZLICZENIOWE 

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania Zamówienia w przypadku: 

 2. nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak wszystkich niezbędnych danych potrzebnych do realizacji Zamówienia), 

 3. nieotrzymania wpłaty w terminie 14 dni roboczych od złożenia Zamówienia (w przypadku płatności “z góry”), 

 4. nieodebrania przesyłki, zawierającej Zamówienie (w przypadku przesyłki „za pobraniem"). 

 5. Sprzedający może udostępnić Klientowi następujące  formy płatności: 

 6. płatność przy odbiorze gotówką u kuriera;  

 7. płatność on-line dokonywana przez Klienta w postaci elektronicznej z wykorzystaniem sposobów płatności udostępnionych przez wyspecjalizowaną instytucję płatniczą, z którą Sprzedający zawarł umowę 

 8. płatność kartą podarunkową  wystawioną przez Sprzedającego. 

Formy płatności dostępne na dzień składania Zamówienia będą wskazane na stronie internetowej, na etapie wyboru przez Klienta sposobu płatności za Zamówienie. 

 1. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych z funkcją płatności internetowych lub przelewów bankowych Klient zostaje przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie elektronicznej płatności np. strony logowania banku Klienta lub Centrum Autoryzacji Kart.  

 2. Szczegóły dotyczące możliwych form płatności znajdują się TUTAJ, przy czym jak wskazano w ust. 2, nie wszystkie wskazane formy płatności muszą być dostępne podczas składania Zamówienia. 

 3. Podana cena brutto Towarów obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. Cena nie obejmuje kosztów transportu i dostawy Towarów, których wysokość wskazywana jest odrębnie. 

 4. Dokonanie nabycia Towarów przez Klienta jest potwierdzone wystawieniem dokumentu rozliczeniowego przez Sprzedającego, to jest paragonu, faktury imiennej lub faktury VAT. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie podczas rejestracji lub podczas składania Zamówienia adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych.  

 5. W przypadku Zamówień składanych telefonicznie paragon lub faktura zostanie doręczona w formie tradycyjnej (papierowej). 

 6. W przypadku Klientów posiadających zarejestrowane Konto w Sklepie dokumenty rozliczeniowe będą także dostępne na Koncie Klienta z możliwością ich pobrania. 

 7. Domyślnie wystawianym dokumentem rozliczeniowym jest paragon lub faktura imienna. Faktura VAT wystawiana jest jedynie dla Klientów, którzy w momencie składania Zamówienia wskazali, iż chcą dokonać zakupu jako przedsiębiorca i podali dane niezbędne do wystawienia faktury VAT tj. NIP, nazwę oraz adres przedsiębiorstwa. W przypadku braku wskazania chęci otrzymania faktury VAT w momencie składania Zamówienia, późniejsze otrzymanie faktury VAT nie będzie możliwe. 

F. WYSYŁKA 

 1. Rozpoczęcie realizacji Zamówień złożonych w dni robocze, następuje w następnym dniu roboczym, po dniu, w którym Sklep Obsessive odnotował przedpłatę lub po dniu, w którym wybrano sposób zapłaty „za pobraniem”. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Sklep Obsessive odnotował przedpłatę lub po dniu, w którym wybrano sposób płatności „za pobraniem”.  

 2. Wysyłka Towaru nastąpi niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia dla Klienta. Czas realizacji Zamówienia (dostawy Towarów) nie może przekroczyć 30 dni od dnia złożenia Zamówienia. Klient nie jest uprawniony do wyboru konkretnego terminu realizacji bądź dostawy Zamówienia. Zamówienia realizowane są w kolejności ich wpłynięcia. 

 3. Klient podczas finalizacji zamówienia może wybrać jedną z dostępnych możliwości wysyłki Towaru - Szczegóły TUTAJ, przy czym nie wszystkie wskazane formy wysyłki muszą być dostępne podczas składania Zamówienia. 

 4. Każde Zamówienie wysyłane jest odrębną przesyłką. Nie ma możliwości łączenia kilku Zamówień do jednej przesyłki, niezależnie od wybranej formy transportu. 

 5. Koszt wysyłki oraz przewidywany czas transportu został szczegółowo określony w tabeli dostępnej TUTAJ. Przewidywany czas wysyłki określany jest na podstawie deklaracji przewoźników. Realny czas wysyłki może różnić się od przewidywanego. 

 6. Zamówiony Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu jako adres dostawy. 

 7. Klient powinien dokonać sprawdzenia stanu Towarów niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki w obecności kuriera lub bezpośrednio po odbiorze przesyłki z Paczkomatu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie Klient powinien sporządzić wraz z kurierem odpowiedni protokół oraz niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki odebranej z Paczkomatu, Klient zobowiązany jest niezwłocznie sporządzić protokół szkody i zgłosić reklamację do firmy InPost oraz zawiadomić Sprzedającego. 

 8. Wysyłka Towarów odbywa się pod adresy znajdujące się na terytorium Polski.  

 9. Sprzedający ma prawo odmówić realizacji wysyłki Towarów „za pobraniem”, w przypadku Klientów, którzy nie dokonują odbioru tak wysyłanych przesyłek. Realizacja Zamówienia będzie dokonana jeżeli Klient dokona przedpłaty za Zamówienie, o co może zostać poproszony przez Sprzedającego.  

 
IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY, REKLAMACJE, WYMIANY  
A. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY 

 1. Klient, który jest Konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni (słownie: trzydziestu), liczonym od dnia otrzymania zamówionego Towaru, bez podania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

 2. Preferowaną formą zgłoszenia chęci odstąpienia od umowy jest wypełniony formularz odstąpienia od umowy (elektroniczny formularz zwrotu) wypełniony na stronie internetowej Sklepu Obsessive, Koncie Klienta albo  wypełniony przy użyciu wzorca formularza (do pobrania TUTAJ) i odesłany na adres Sklepu Obsessive wskazany w pkt. I.2 Regulaminu. Konsument może zgłosić chęć odstąpienia od umowy w innej formie, także drogą elektroniczną przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: sklep@obsessive.com lub telefonicznie. 

 3. W przypadku, gdy w ramach jednego Zamówienia, Konsument zakupił więcej niż jeden Towar, odstąpienie dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Klienta Towarów, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Towar sprzedawany był jako komplet lub  zestaw - odstąpienie możliwe jest w stosunku do tego kompletu, zestawu. Dotyczy to także produktów nabywanych w ramach promocji „buy and get” (kup i dostań), które sprzedawane są jako pakiet. 

 4. W przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej Zamówienia, Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy dotyczącej Zamówienia. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Koszt odesłania Towaru do Sprzedającego ponosi Konsument.   

 5. W przypadku, gdy w ramach Zamówienia, Konsument zakupił produkt z rabatem (np. za 1 grosz, 1 złotówkę) oraz odstąpił od Zamówienia w całości lub w takiej części, która nie uprawniała by go do uzyskania rabatu – zwrot Towarów powinien obejmować także produkt zakupiony z rabatem. W przypadku braku zwrotu produktu zakupionego z rabatem, Sprzedający ma prawo obciążyć Konsumenta kosztem równym wartości udzielonego rabatu na produkt.  

 6. W przypadku przekroczenia terminu odstąpienia od umowy lub terminu na zwrot Towaru określonych w niniejszym artykule Sprzedający może odesłać Konsumentowi zwrócony Towar na jego koszt.  

 7. Sklep Obsessive dokonuje zwrotu płatności po otrzymaniu zwrotu Towaru i jego weryfikacji, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania zwrotu. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta należności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Strony zgodziły się na inny sposób zwrotu należności, który nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami. W przypadku, gdy Konsument skorzystał przy zakupie z przysługującego mu rabatu, zwrot należności umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu.  

 8. W przypadku zwrotu całego Zamówienia, Sklep Obsessive zwróci Konsumentowi także koszt dostawy Towaru, rozumiany jako najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Obsessive, pod warunkiem że Konsument ponosił koszty dostawy Zamówienia.  

 9. Sklep Obsessive nie jest zobligowany do zwrotu nieponiesionych kosztów dostawy Towaru, dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Obsessive oraz kosztów dostawy, jeżeli zwrot Zamówienia dokonany jest jedynie w części.  

 10. Sklep Obsessive może umożliwić Klientom dokonanie zwrotu za pośrednictwem przewoźnika, z którym ma zawartą umowę na obsługę zwrotów (dalej „Obsługa Zwrotów”). Całkowity koszt Obsługi Zwrotu jest każdorazowo wyświetlany w ramach Sklepu internetowego, przed złożeniem przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu. Koszt Obsługi Zwrotu ponosi Konsument. Jeżeli w związku odstąpieniem przez Konsumenta od umowy sprzedaży Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi jakichkolwiek należności, zapłata kosztu Obsługi Zwrotu, o której mowa w niniejszym ustępie może nastąpić przez potrącenie wierzytelności Sprzedającego o zapłatę kosztu Obsługi Zwrotów z wierzytelnością Konsumenta o zwrot należności wynikających z odstąpienia od umowy. Po dokonaniu takiego potrącenia Konsument otrzyma zwrot przysługujących mu należności pomniejszonej o koszt Obsługi Zwrotów. 

 11. W przypadku nieskorzystania z opcji Obsługi Zwrotu, Konsument powinien wysłać zwrot na swój koszt na adres Sklepu Obsessive: AMOCARAT Sp. z o.o., ul. Królewska 1,43-354 Czaniec z dopiskiem „ZWROT”. 

 12. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy również przed otrzymaniem towaru. W takiej jednak sytuacji Sprzedający  - jeżeli wysłał już zamówiony przez Konsumenta Towar - ma możliwość obciążenia go kosztami, które Konsument zobowiązany byłby ponieść, w sytuacji odstąpienia od umowy po odbiorze Towaru, czyli kosztami  zwrotnej wysyłki Towaru do Sprzedającego. 

 13. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą odpowiednio w stosunku do Towaru (kompletu, zestawu), od którego zakupu Konsument odstąpił. 

 14. Konsument uprawniony jest do sprawdzenia rzeczy w sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (np. przymiarka). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.  

 15. Zwracany Towar powinien być nieużywany (może być sprawdzony w sposób opisany w ustępie powyżej), czysty, z metkami i pozbawiony wszelkich zapachów (np. od perfum czy kremów) oraz nie nosić śladów użytkowania. 

 16. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 roku o Prawach konsumenta, w szczególności w przypadku kosmetyków/perfum, tj. w sytuacji gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.  

 17. Kosmetyki/perfumy otwarte z zapieczętowanego opakowania, a zwrócone przez Konsumenta, będą odsyłane Konsumentowi na jego koszt. 

 18. W przypadku chęci zwrócenia Towaru, za który zapłacono Bonem towarowym/Kartą podarunkową, Konsumentowi nie będzie przysługiwało prawo zwrotu gotówki, ale będzie miał prawo otrzymać Bon towarowy/Kartę podarunkową o równoważnej wartości zwracanych produktów, chyba że Strony dopuszczą możliwość zwrotu niewykorzystanych środków w formie przelewu.  

 19. W przypadku dokonania przez Konsumenta zwrotu (wysyłki) Towaru z kraju, który nie znajduje się w Unii Europejskiej, Konsument będzie zobowiązany do poniesienia wszelkich kosztów związanych z ewentualną odprawą celną. Jeżeli koszt ten nie zostanie opłacony przez Konsumenta, Sprzedający może potrącić go z kwoty należnej Konsumentowi do zwrotu.  

 20. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub usługi cyfrowej Sprzedający może uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z Treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności poprzez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do Treści cyfrowych lub usługi cyfrowej.  

 21. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub usługi cyfrowej Konsument zobowiązany jest zaprzestać korzystania z tej Treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.  

 
B. NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ (REKLAMACJE) 

 1. Klient może złożyć reklamację wobec Sprzedającego, w szczególności w przypadku jeżeli działania Sprzedającego przewidziane w niniejszym Regulaminie są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, a także w przypadku niezgodności Towaru z Umową. Jeśli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedający odpowiada wobec Konsumenta za doprowadzenie ich do zgodności z Umową na podstawie przepisów ustawy o prawach konsumenta (rozdział 5a). 

 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu braku zgodności Towaru z Umową przez okres dwóch lat od dostarczenia Towaru Konsumentowi. Niezgodność z Umową występuje jeśli: 

 3. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność Towaru są niezgodne z Umową, 

 4. Towar nie jest przydatny do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi i o którym to celu powiadomił Sprzedającego najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który to Sprzedający zaakceptował,  

 5. Towar nie nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, 

 6. Towar nie zapewnia trwałości i bezpieczeństwa, których można się spodziewać dla tego rodzaju Towarów, lub nie występuje w określonej ilości, 

 7. Towar nie został dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać, 

 8. Towar nie odpowiada wzorowi lub próbce udostępnionej przed zakupem, 

 9. brak zgodności Towaru z Umową wynika z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli zostało ono przeprowadzone przez Sprzedającego lub na jego odpowiedzialność, lub niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta było wynikiem błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedającego.  

 10. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę firmy, dane kontaktowe, opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Konsumenta związane ze składaną reklamacją. W przypadku jeśli reklamacja dotyczy Towaru wraz ze złożeniem reklamacji należy złożyć Towar, podlegający reklamacji oraz potwierdzenie dokonania jego zakupu w Sklepie internetowym (np. faktura, paragon, potwierdzenie płatności z rachunku bankowego itp.). W przypadku Towarów podlegających naprawie lub wymianie Konsument zobowiązany jest udostępnić Towar Sprzedającemu. 

 11. Preferowaną formą zgłoszenia reklamacji jest Elektroniczny formularz reklamacyjny dostępny na Stronie internetowej. Możliwe jest także złożenie formularza reklamacji (do pobrania TUTAJ) poprzez odesłanie go na adres Sklepu Obsessive wskazany w pkt. I.2 Regulaminu. Reklamację można jednak złożyć w dowolnej formie, w tym formie elektronicznej na adres sklep@obsessive.com

 12. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedający zwraca się do Konsumenta na wskazany przez niego w reklamacji adres korespondencyjny lub adres e-mail o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 

 13. W przypadku niezgodności Towaru z Umową, Konsumentowi przysługuje wobec Sprzedającemu roszczenie o doprowadzenie do zgodności z Umową poprzez naprawę lub wymianę Towaru na nowy, taki sam – o ile jest dostępny w Sklepie Obsessive. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, lub odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. 

 14. Konsument może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od Umowy jeżeli: 

 15. Sprzedający odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową zgodnie z ust. 6 zdanie 2 powyżej, 

 16. Sprzedający nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie, 

 17. nie da się  doprowadzić do zgodności Towaru z Umową bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, 

 18. Sprzedający nie odebrał Towaru udostępnionego przez Konsumenta, 

 19. brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową, 

 20. brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy, bez uprzedniego skorzystania z możliwości naprawy lub wymiany Towaru, 

 21. z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. 

 22. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową jest istotny. 

 23. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy, Konsument może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.  

 24. Konsument otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji na podany adres e-mail lub na podany adres korespondencji (zgodnie z życzeniem Klienta). W przypadku odrzucenia reklamacji Sprzedający powiadomi o tym Klienta podając powody tej decyzji. 

 25. Gdy wymiana lub naprawa Towaru okaże się możliwa, Sprzedający powiadomi o tym Konsumenta oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania. W przypadku uzasadniającym zwrot ceny, należność za zakupiony przez Konsumenta Towar zostanie zwrócona w terminie 14 dni po uzyskaniu przez Sprzedającego zwrotu tego Towaru lub dowodu jego odesłania.  

 26. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do wybranego przez Konsumenta sposobu płatności.  

 27. Sprzedający zwraca kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny. W przypadku odstąpienia od Umowy, jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może on wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

 28. Koszt transportu Towarów podlegających naprawie lub wymianie ponosi Sprzedający. Koszt transportu Towarów, w zakresie których reklamacja została uwzględniona ponosi Sprzedający. 

 29. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Klient będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 30. Klient niebędący konsumentem, dokonujący zakupu Towaru w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo złożyć reklamację zgodnie z przepisami prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady bądź wymiany Towaru. Sprzedający wedle swego wyboru niezwłocznie wadę usunie albo wymieni Towar wadliwy na wolny od wad. Sprzedający może także odstąpić od umowy dokonując zwrotu zapłaconej ceny za Towar dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady Towarów w stosunku do Klientów niebędących konsumentami jest wyłączona. 

  
V. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 1. Z chwilą dokonania rejestracji, o której mowa w pkt. III lit. B ust. 9 -15 Regulaminu (rejestracji Konta w Sklepie internetowym), pomiędzy Klientem a Sprzedającym zostaje zawarta umowa na czas nieokreślony.  

 2. W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej, Klient będący Konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Odstąpienie od umowy może nastąpić drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedającego sklep@obsessive.com bądź pisemną na adres Sprzedającego. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli skorzystał z usługi, w szczególności jeżeli złożył Zamówienie. Zasady odstąpienia od umowy ze Sprzedającym, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, określone są TUTAJ. 

 3. Umowa może zostać rozwiązana przez Klienta w każdym czasie poprzez oświadczenie złożone drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedającego sklep@obsessive.com bądź pisemną na adres Sprzedającego. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, przy czym rozwiązanie umowy nie zwalnia Klienta z obowiązku dokonania wynikającego z umowy rozliczenia (w tym dokonania zapłaty na rzecz Sprzedającego w związku ze złożonymi Zamówieniami). 

 4. Umowa może zostać rozwiązana przez Sprzedającego za wypowiedzeniem, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia. 

 
VI. UMOWA O NEWSLETTER (LEAD MAGNET) 

 1. Sprzedający umożliwia zawieranie Umowy o Newsletter na zasadach uregulowanych w niniejszym Regulaminie. 

 2. Zawarcie Umowy o Newsletter polega na dostarczaniu przez czas nieokreślony nieodpłatnej Treści Cyfrowej, aż do momentu wypowiedzenia Umowy o Newsletter. Newsletter będzie dostarczany drogą elektroniczną na adres email podany podczas zapisu.  

 3. Sprzedający dostarcza Newsletter niezwłocznie po zawarciu Umowy o Newsletter, czyli po podaniu danych osobowych, akceptacji checkboxa i kliknięciu przycisku wyślij, a następnie potwierdzeniu zapisu na subskrypcję Newslettera (double opt in). Jeśli email z Newsletterem lub email potwierdzający zapis na Newsletter nie zostanie dostarczony niezwłocznie po zapisie, Klient powinien sprawdzić folder SPAM. W przypadku dalszych problemów technicznych Klient może skontaktować się Biurem Obsługi Klienta. 

 4. Sprzedający odpowiada za zgodność Newslettera z Umową przez cały okres jego dostarczania. Jeżeli Newsletter jest niezgodny z Umową, Klient może żądać doprowadzenia do jego zgodności z Umową. 

 5. Niezgodność Newslettera z Umową występuje jeśli: 

 6. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność Newslettera  są niezgodne z Umową, 

 7. Newsletter nie występuje w określonej ilości, nie zapewnia trwałości, ciągłości,  bezpieczeństwa, funkcjonalności, kompatybilności, dostępności, jakie są typowe dla tego rodzaju Lead Magnet dostępnych na rynku i których Klient może rozsądnie oczekiwać biorąc pod uwagę charakter Lead Magnet oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedającego,  

 8. Newsletter nie jest przydatny do szczególnego celu, o którym Klient poinformował Sprzedającego najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który to Sprzedający zaakceptował, 

 9. Newsletter nie nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się Treści cyfrowych tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk, 

 10. Newsletter nie odpowiada wzorowi lub próbce udostępnionej Klientowi przed zawarciem Umowy. 

 11. Zgodnie z obowiązującymi przepisami domniemywa się, że brak zgodności z Umową o Newsletter, który ujawnił się przed upływem roku od dostarczenia Newsletter, istniał w chwili jego dostarczenia. W przypadku dostarczania Newslettera w sposób ciągły jeśli niezgodność ujawniła się w czasie, w którym zgodnie z Umową miał być dostarczany domniemywa się, że brak zgodności z Umową wystąpił w tym czasie. 

 12. Klient ma obowiązek współpracy ze Sprzedającym, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności z Umową nie wynika z cech środowiska cyfrowego Klienta. W przypadku braku współpracy domniemania, o których mowa w ust. 6 powyżej, nie będą miały obowiązywały. 

 13. W przypadku niezgodności Newslettera z Umową Klientowi przysługuje wobec Sprzedającego roszczenie o doprowadzenie Newslettera do zgodności z Umową.  Sprzedający może odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. 

 14. Sprzedający doprowadza Newsletter do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając jej charakter oraz cel, w jakim jest wykorzystywana. Koszty doprowadzenia Newslettera do zgodności z Umową ponosi Sprzedający. 

 15. Z uwagi na to, że Umowa o dostarczenie Newslettera jest nieodpłatna, Klient nie może żądać obniżenia ceny. Może natomiast odstąpić od Umowy na warunkach opisanych w pkt. IV lit. B ust. 7. 

 16. Do procesu reklamacyjnego dotyczącego Umowy o Newsletter znajdują zastosowanie postanowienia pkt. IV lit. B. ust. 3-5 oraz 10. 

 17. Sprzedający zastrzega, że w przypadku np. zmiany strategii Newslettera, kierunków działalności Sprzedającego itp., może dokonać zmian w Newsletterze.  

 18. Klient może wypowiedzieć Umowę o dostarczenie Newslettera w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia. W tym celu wystarczy kliknąć w link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego maila wysłanego Newslettera lub złożyć oświadczenie Sprzedającemu w jakiejkolwiek formie na dane kontaktowe Sprzedającego. 

 19. Sprzedający może wypowiedzieć Umowę o dostarczenie Newslettera bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli Klient nie wykazuje żadnej aktywności związanej z Newsletterem, przez którą rozumie się w szczególności nieotwieranie maili wysyłanych przez Sprzedającego przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. W tym celu Sprzedający przed złożeniem takiego wypowiedzenia wysyła Klientowi zapytanie o chęć kontynuowania Umowy o Newsletter. Brak odpowiedzi na takiego maila lub brak otwarcia takiego maila w terminie 30 dni od jego wysłania skutkuje wypowiedzeniem Umowy przez Sprzedającego ze skutkiem natychmiastowym. 

 
VII. OPINIE 

 1. Opinię dotyczącą obsługi zamówienia lub opinię dotyczącą Towaru można umieścić podczas wizyty w Sklepie Internetowym poprzez kliknięcie w interfejs umieszczony przy Towarze albo poprzez kliknięcie w link umieszczony w wiadomości e-mail. Dodanie Opinii jest dobrowolne i nieodpłatne. W ramach jednego zamówienia - Klient ma możliwość wyłącznie jednokrotnego dodania Opinii.  

 2. W ramach Opinii Klient może przyznać ocenę w formie gwiazdek od 1 do 5 oraz dodać wypowiedź słowną.  

 3. Oceny są przechowywane i prezentowane publicznie na stronie Sklepu Internetowego, a także na stronach internetowych https://zaufaneopinie.idosell.com oraz https://trustedreviews.idosell.com.  

 4. Sprzedający może umieszczać wystawione Opinie na swoich kontach w social mediach (np. Facebook, Instagram, LinkedIn) lub w serwisie Google. 

 5. Sprzedający oświadcza, że nie weryfikuje opinii o Towarach, co oznacza, że nie jest w stanie zagwarantować, że opinie na temat Towarów opublikowane na stronach Sklepu Obsessive lub w social mediach pochodzą wyłącznie od Klientów, którzy Towar faktycznie nabyli. 

 6. Klient wyłącznie i samodzielnie ponosi odpowiedzialność za wypowiedź poczynioną w ramach Opinii. Sprzedający jest uprawniony do usunięcia Opinii na zasadach wynikających z przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.  

 7. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści zawierających informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, wulgarne, agresywne, o charakterze obraźliwym lub będące w oczywisty sposób uznane za niezgodne z dobrymi obyczajami. Niedopuszczalne też jest umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa osób trzecich, czy stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji.  

 8. Klient zobowiązuje się nie umieszczać treści, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mających charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierających dane osobowe osób trzecich.  

 9. Sprzedający nie zmienia i nie usuwa Opinii w zakresie treści ani przyznanych gwiazdek, chyba że Opinia narusza postanowienia ust. 7 lub 8 lub przepisy prawa.  

 10. Na wyraźną prośbę Klienta treść Opinii może zostać ukryta dla innych użytkowników Sklepu, ale przyznana ocena w formie gwiazdek wliczana jest w ogólną ocenę Sklepu i Towaru.  

 
VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów oraz osób wskazanych przez Klientów jest AMOCARAT Sp. z o.o. z siedzibą w Czańcu (43-354) przy ul. Królewskiej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000754374 z kapitałem zakładowym 505 000,00 PLN opłaconym w całości, NIP 9372717816, REGON: 381622700. 

 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie. 

 3. Szczegółowe zasady przetwarzania ochrony danych osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności

 4. W przypadku, gdy w ramach korzystania ze Sklepu internetowego dopuszcza się podanie danych osób trzecich innych niż Klient (np. do celów rekomendacyjnych) wówczas Klient wprowadza takie dane tylko wtedy jeżeli użycie danych osoby trzeciej jest dopuszczalne przez przepisy prawa (np. uzyskał od osoby, której dane wprowadza, niezbędną zgodę na wykorzystanie jej danych w Sklepie internetowym), a w razie nieuprawnionego przekazania przedmiotowych danych Klient ponosi wszelką odpowiedzialność, jaka wiąże się z nieuprawionym przetwarzaniem danych osobowych. 

 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO 

 2. Klient korzystając ze Sklepu internetowego zobowiązany jest do powstrzymania się od jakichkolwiek działań o charakterze bezprawnym, a w szczególności od korzystania ze Sklepu internetowego bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem, w celu naruszenia przepisów prawa, do korzystania z Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci internet, w sposób naruszający prawa Sprzedającego, innych Klientów lub osób trzecich, w szczególności poprzez podawanie nieprawdziwych bądź cudzych danych, podszywanie się pod inne podmioty lub nadużycie posiadanych uprawnień, a także od dostarczania danych powodujących zachwianie pracy, przeciążenie systemów informatycznych lub nieuprawnione modyfikowanie danych zawartych w Sklepie internetowym. 

 3. Zabronione jest wykorzystywanie elementów graficznych (w tym logotypu Sklepu internetowego) układu i kompozycji stron internetowych Sklepu internetowego (tzw. layout), elementów graficznych, zdjęć, znaków towarowych, opisów, a także innych praw własności intelektualnej, bez wyraźnej, pisemnej zgody Sprzedającego. Zabronione jest jakiekolwiek ingerowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Sklepie internetowym w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza internetem. 

 4. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

 5. Klient oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikowanych w ramach zamieszczanych przez siebie opinii o Towarach Obsessive, zdjęć oraz tekstów. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne cytowanie takich materiałów przez Sprzedającego na jego stronach, w szczególności: blogu, serwisie Facebook, Instagram, Pinterest oraz w komunikacji newsletter. 

 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do: 

 7. zmiany cen oraz ilości Towarów w ofercie Sklepu Obsessive (Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian cen są realizowane według dotychczasowych cen); 

 8. wycofania poszczególnych Towarów z oferty Sklepu Obsessive; 

 9. przeprowadzania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie lub regulaminach akcji promocyjnych. 

 10. zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Amocarat Sp. z o.o., nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. 

 11. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Obsessive a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu Obsessive. 

 12. W przypadku, gdy Klientem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, która posiada miejsce zamieszkania/siedziby poza terytorium Polski, Strony zgodnie wybierają, iż do stosunku prawnego ich łączącego w związku z dokonanym Zamówieniem i zawartą umową sprzedaży będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego. 

 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4.03.2024 r. roku i obowiązuje dla Zamówień zawartych po tej dacie. 

 
 
 
Poprzednio obowiązujące regulaminy: do 13.03.2019 , do 11.11.2020, do 12.07.2021, do 01.01.2023 r., do…………….. 
 
 

pixelpixelpixelpixelpixelpixel